O nama

Sportski savez je krovna sportska organizacija USK-a

Sportski savez Unsko sanskog kantona je osnovan 14.12.1995.godine, registrovan kod Ministarstva pravde i pravosuđa USK-a kao nevladina organizacija i registrovan u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama.

Sportski savez USK-a kao krovna sportska organizacija sporta u našem kantonu je udruženje sportskih udruženja i saveza u koje se mogu udružiti gradski/općinski sportski savezi sa prostora Unsko sanskog kantona, Savezi jednog sporta – Strukovni savezi sa prostora USK-a, te ostale pravne osobe čija je djelatnost od značenja i interesa za sport našeg kantona. Savez svojim Statutom i normativnim aktima određuje pravila i način rada, te druga pitanja u vezi s djelokrugom i zadaćama od značaja za promociju sporta USK-a, te kao takva nastoji da svojim angažmanom proširi svoju aktivnost na sve oblike sporta i tjelesne i zdravstvene kulture, i na taj način svojim neposrednim djelovanjem unaprijedi sport na našem kantonu.

U ostvarivanju svojih ciljeva SS USK-a ima zadaću da u svom djelokrugu utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja sporta na području kantona, potiče i promoviše sve sportske discipline, a osobito omladinski i vrhunski sport, usklađuje aktivnosti svojih članica, objedinuje i usklađuje programe sporta, te izrađuje prijedlog programa javnih potreba u sportu, te se skrbi o njegovom ostvarivanju.